Saytni shartlari

Saytni shartlari quydagilardan iborat

  1. Saytda to'ldirgan ma'lumotlaringiz saytda barchaga ko'rinib turadi bundan shikoyat qilmaysiz.
  2. Agar saytga qo'ygan e'loningizni o'chirmoqchi bo'lsangiz Aloqa bo'limiga kirib formani to'ldirasiz (E'loningizni ID sini yozish esdan chiqmasin) va bizga jo'nating.
  3. E'loningizni qayta-qayta qo'yavermang.
  4. E'longizda O'zbekiston Respublikasini qonunlariga zid keladigan so'zlarni ishlatmang aks xolsa sizni butunlay bloklab qo'yamiz va tegishli joylarga murojat qilamiz va ma'lumotlaringizni beramiz.